Register LOGIN Forget password ?
Back To Gallery List
Back To Images List
Old Galleries :: Storm Riding Course Basic 1/2007 (8 เมษายน 2550) [ pic #020]
Pageview : 1,252 ::: Last Update : 2007-04-12

PAGE 20 OF 77
GO TO PAGE


PAGE 20 OF 77
GO TO PAGE

...หลายๆท่านแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนว่า....นี่ตรูซื้อคันใหญ่ๆ มาทัมมัยนะเนี่ย....


...แต่การที่ได้ฝึกเข็น..จะช่วยให้เข้าใจเรื่องบาลานซ์ของรถ และ จะช่วยในเวลาฉุกเฉินยามจำเป็น....ซึ่งทั้งผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ก็จะกระจายกำลังกันช่วยดูแลตามจุดต่างๆ เป็นอย่างดี...
Privacy & Policy Statements Advertisement About StormClub.com Contact Stormclub.com